hlavná stránka → vzorový formulár 
Dotácie ÚV SR
2017

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie


Dotáciu z rozpočtovej kapitoly úradu vlády na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť na podporu:
1 - zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín
  1.1 - edičná činnosť, podpora periodickej a neperiodickej tlače, zvukových a multimediálnych nosičov a elektronických výstupov
  1.2 - aktivity divadiel a ľudovoumeleckých súborov a aktivity kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií
  1.3 - podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby
  1.4 - výskum kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín
  1.5 - vzdelávacie projekty
  1.6 - záujmová činnosť a využitie voľného času
  1.7 - zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity
2 - výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín
  2.1 - podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšín
  2.2 - podpora vzdelávania a školenia v oblasti práv národnostných menšín
  2.3 - analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných menšín
3 - interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami
  3.1 - podpora vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnými skupinami, medzi národnostnou väčšinou a menšinami, ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom
  3.2 - projekty zamerané na identifikáciu a spoznávanie spoločných kultúrnych, umeleckých a vedeckých hodnôt a tradícií
  3.3 - projekty zamerané na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí
  3.4 - podpora zahrnutia rešpektovania, porozumenia a tolerancie voči menšinovým jazykom a kultúram do systému výchovy a vzdelávania, ako aj do pôsobenia masovokomunikačných prostriedkov
  3.5 - podpora výmenných programov, pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež z rôznych národnostných a jazykových skupín
 © aSc 2005-2024