hlavná stránka → štatistiky 
Dotácie ÚV SR
2017

Štatistiky 2017


počet žiadostí evidovaných na Úrade vlády SR: 1886
celková výška požadovanej dotácie:15 030 500 Eur
(452 808 843 Sk)
celková výška schválenej dotácie: 4 396 550 Eur
(132 450 465 Sk)
Zoznam žiadostí podľa programu


1zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín
 1.1edičná činnosť, podpora periodickej a neperiodickej tlače, zvukových a multimediálnych nosičov a elektronických výstupov
 1.2aktivity divadiel a ľudovoumeleckých súborov a aktivity kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií
 1.3podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby
 1.4výskum kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín
 1.5vzdelávacie projekty
 1.6záujmová činnosť a využitie voľného času
 1.7zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity
2výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín
 2.1podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšín
 2.2podpora vzdelávania a školenia v oblasti práv národnostných menšín
 2.3analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných menšín
3interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami
 3.1podpora vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnými skupinami, medzi národnostnou väčšinou a menšinami, ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom
 3.2projekty zamerané na identifikáciu a spoznávanie spoločných kultúrnych, umeleckých a vedeckých hodnôt a tradícií
 3.3projekty zamerané na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí
 3.4podpora zahrnutia rešpektovania, porozumenia a tolerancie voči menšinovým jazykom a kultúram do systému výchovy a vzdelávania, ako aj do pôsobenia masovokomunikačných prostriedkov
 3.5podpora výmenných programov, pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež z rôznych národnostných a jazykových skupín
 © aSc 2005-2024