hlavná stránka → vzorový formulár 
Dotácie ÚV SR
2016

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie

Krok 1/5:


(definuje sa hlavný cieľ alebo čiastkové ciele projektu, čo sa má projektom dosiahnuť)

(bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!)
(uvedie sa stručný popis súčasného stavu a problém, ktorý sa má projektom vyriešiť, definujú sa vonkajšie a vnútorné faktory, ktoré môžu mať vplyv na implementáciu projektu, formy a metódy riešenia)

(bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!)
(uvedie sa konkrétna cieľová skupina, počet osôb, pre ktoré bude projekt realizovaný a odôvodní sa, prečo bude projekt realizovaný práve pre uvedenú skupinu osôb)
(uvedie sa mesto/obec)
(dd.mm.RRRR) od: do:

(bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!)
(stručne sa popíšu aktivity, ktoré budú pokračovať po skončení financovania projektu z dotácie úradu vlády, prípadne aké ďalšie aktivity budú nadväzovať na projekt, ako budú využité výstupy z projektu v ďalších rokoch)
(meno, priezvisko, titul)
2
 Eur
2
 Eur
 v %
2
 Eur
2
 Eur
2
 Eur
 © aSc 2005-2020