hlavná stránka → vzorový formulár 
Dotácie ÚV SR

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie


Dotáciu z rozpočtovej kapitoly úradu vlády na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť na podporu:
1 - zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín
  1.1 - edičná činnosť, podpora periodickej a neperiodickej tlače, zvukových a multimediálnych nosičov a elektronických výstupov
  1.2 - aktivity divadiel a ľudovoumeleckých súborov a aktivity kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií
  1.3 - podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby
  1.4 - výskum kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín
  1.5 - vzdelávacie projekty
  1.6 - záujmová činnosť a využitie voľného času
  1.7 - zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity
2 - výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín
  2.1 - podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšín
  2.2 - podpora vzdelávania a školenia v oblasti práv národnostných menšín
  2.3 - analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných menšín
 © aSc 2005-2020