hlavná stránka → štatistiky 
Dotácie ÚV SR

Štatistiky 2014


počet žiadostí evidovaných na Úrade vlády SR: 1947
celková výška požadovanej dotácie:15 526 491 Eur
(467 751 068 Sk)
celková výška schválenej dotácie: 3 784 901 Eur
(114 023 928 Sk)
Zoznam žiadostí podľa programu


1zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín
 1.1edičnú činnosť, podporu periodickej a neperiodickej tlače, zvukových a multimediálnych nosičov a elektronických výstupov
 1.2aktivity divadiel a ľudovoumeleckých súborov a aktivity kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií
 1.3podporu kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby
 1.4výskum kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín
 1.5vzdelávacie projekty
 1.6záujmovú činnosť a využitie voľného času
 1.7zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity
2výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín
 2.1podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšín
 2.2podporu vzdelávania a školenia v oblasti práv národnostných menšín
 2.3analytickú, expertnú a edičnú činnosť v oblasti práv národnostných menšín
3interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami
 3.1podporu vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnými skupinami, medzi národnostnou väčšinou a menšinami, ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom
 3.2projekty zamerané na identifikáciu a spoznávanie spoločných kultúrnych, umeleckých a vedeckých hodnôt a tradícií
 3.3projekty zamerané na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí
 3.4podporu zahrnutia rešpektovania, porozumenia a tolerancie voči menšinovým jazykom a kultúram do systému výchovy a vzdelávania, ako aj do pôsobenia masovokomunikačných prostriedkov
 3.5podporu výmenných programov, pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných, umeleckých a športových súťaží pre deti a mládež z rôznych národnostných a jazykových skupín
 © aSc 2005-2024