hlavná stránka → zobrazenie žiadosti 
Dotácie ÚV SR

Zobrazenie žiadosti

žiadateľ: Bábkové divadlo na Rázcestí
projekt: Lexikón sexizmu číslo: LP/2012/228
číslo zmluvy: 1825/2012 dátum schválenia:
čas doručenia: 29.03.2012 14:12 program: 2
suma v EUR v %
celkové náklady: 20 483.50 100%
požadované: 19 383.50 95%
schválená dotácia: 19 383.50 95%
Komisia odporučila žiadosť na ďalšie rozhodovanie.
o žiadateľov popis projektu štrukturovaný rozpočet komentár k rozpočtu

Názov projektu Lexikón sexizmu
Inscenácia bude založená na výskume verbálneho a non verbálneho násilia (od každodennosti po extrémne násilné činy, akými sa prejavuje rodovo podmienené domáce násilie) až po štrukturálne (inštitucionálne) násilie, ktoré prechádza naprieč konaním, myslením, cítením ľudí v každej spoločnosti. Jej súčasťou budú dielčie práce/eseje/naratívny výskum nehercov/neherečiek (študentov/tiek) vybraných katedier UMB a seniorov/riek z amatérskeho divadelného klubu v Banskej Bystrici. Zainteresované strany ich vytvoria na základe vzdelávacích prednášok a diskusií s líderkami združenia Aspekt.

Cieľom projektu je tiež nadviazať na výsledky projektu Vec: cesta č. 5 (divadelný happening) a prehĺbiť poznávanie a scitlivovanie verejnosti na rôzne druhy a skryté formy násilných prejavov, ktoré sú podmienené rodovými stereotypmi. Prevencia voči násiliu. Možnosť angažovaného umeleckého (profesionálneho) a ľudsko právneho (laického ) prejavu.

Lexikon sexizmu, projekt spolupráce divadla (štúdio TWIGA), vybraných katedier UMB, seniorov/riek a feministického združenia Aspekt Bratislava proti každodenným prejavom násilia. Oslovené fakulty a katedry UMB:
fakulta politických vied a MV, lokálna univerzitná skupina študentov/tiek Amnesty International pod vedením Bc. Radoslava Slobodu,
fakulta humanitných vied, katedra slovenského jazyka, Mgr. L. Urbancová (rodový výskum jazyka),
katedra sociálnej práce, zodpovedná študentka 2 ročníka sociálnej práce, Ivana Klimentová

Prihlásení/é študenti/tky sa zúčastnia vzdelávacích aktivít, ktorých téma sa napája na budúce predstavenie. Spracujú výstupy z prednášok a diskusií vo forme či eseje, alebo inej dohodnutej forme. Práce budú zverejnené na web. stránka divadla a katedier.

Vybraní/é študenti/tky v rámci projektu ako aj po skončení projektu využívať nadobudnuté schopnosti na workshopoch pre stredné a základné školy, ktoré budú vedené prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Nakoľko sa ráta s využitím videonahrávak z inscenácie, ktorá v rámci projektu vznikne bude nutné využívať dataprojektor a notebook, ktorých zaobstaranie je pre tento účel nevyhnutné.

Zúčastnia sa nasledovných seminárov s diskusiou:
Politiky a političky, aspekty politickej subjektivity žien pod vedením jednej z autoriek štúdií Z. Maďarovej, ( vydal Aspekt, 2011),
Slovenka doma i na cestách, Terézia Vansová, aspekty spoločensko – kultúrneho kontextu na tvorbu žien, pod vedením jednej z editoriek J. Juráňovej, (vydal Aspekt 2011),
Vulgarizmy, sexizmy v jazyku z pohľadu rodového výskumu (pracovný názov), Mgr. L. Urbancová

Vzdelávacích akcií sa môžu zúčastniť aj seniori/rky z oslovených seniorskych klubov, v jednom z nich majú divadelný klub, konkrétne dom seniorov v Detve. Osloveni/né seniori/rky by mali byť interwieovaní/né študentmi/tkami a členkami štúdia TWIGA ohľadom ich skúseností s rôznymi skrytými i viditeľnými formami násilia. Môžu byť zapojení/né do predstavenia v závislosti od podmienok a možností komunikácie ako akt generačnej autenticity.

Na základe získaných rečových prejavov, ako aj vlastného výskumu štúdia TWIGA z uvedených menovaných štúdií, z vybranej beletrie rôznych žánrov, reklám, prehovorov známych postáv z divadelných hier vznikne scénická adaptácia rečových aktov nazvaná Lexikon sexizmu, v ktorej rovnakej miere budú mať svoj zástoj historické postavy, ako aj postavy súčasníkov/čiek, ako bolo avizované v cieli projektu. Na vlastnom výskume sa budú podielať členky štúdia.

Odhaľovanie každodenných rečových a skrytých násilných prejavov vo forme divadelnej inscenácie by mohlo byť dôležitým krokom a prvkom v prevencii voči násiliu a rodovému scitlivovaniu verejnosti, ako aj upútanie pozornosti verejnosti voči tejto marginalizovanej spoločenskej téme, ktorá stojí oproti bulváru, komercii, všedným a hlboko zaužívaným diskriminačným stereotypom.
Trojstupňová forma spolupráce medzi divadlom – vysokoškolákmi/čakmi – seniormi a odborným ženským združením. Jej výsledkom by mali byť aktívne zapojení vybraní študenti/tky (Banská Bystrica) a seniori/rky (Banská Bystrica) participujúci na vzdelávacích i divadelných aktivitách, ktoré podmieňa vznik divadelnej inscenácie pre mladých ľudí a dospelých s pracovným názvom Lexikon sexizmu. Hra bude odhaľovať formy a prejavy každodenného sexistického a násilného správania v reči a v konaní bežných ľudí. (Napr. ľudí rôznych povolaní, funkcií, politici/čky, moderátori/rky, rodičia a deti, vysokoškoláci/čky a pod., ako aj ľudí rôznych generácií, historické postavy.)
Mladí ľudia priamo zúčastnení na projekte, predpoklad 20 – 25 študentov/tiek z vybraných katedier UMB, seniori/rky, predpoklad 3 – 5 z oslovených seniorskych centier, a široká verejnosť. Predpoklad 1 predstavenie 80 ľudí. Pravidelne v repertoári, 1 - 2x do mesiaca. Celkom 800 – 1000 ľudí/za jeden rok existencie projektu. Možnosť účinkovať v iných mestách Slovenska, minimálne v Bratislave. Zapojením mladších aj starších chceme vytvoriť priestor pre medzigeneračný dialóg, ktorý je síce veľmi aktuálny, ale nevenujem sa mu dostatočná pozornosť. Zároveň z hľadiska cieľov projektu je zrejmé, že diskusie medzi študentami a študentkami a seniormi a seniorkami môžu priniesť veľmi zaujímavé a rôznorodé výsledky.
(uvedie sa mesto/obec) Slovensko
(dd.mm.RRRR) od: 1.5.2012 do: 31.12.2012
celoštátny
Inscenácia ostane v repertoári divadla, prípadná účasť na festivaloch a zapojenie sa do
medzinárodných projektoch týkajúcich sa týchto tém. Už v rámci projektu začnú vybraní/é študenti/tky realizovať vlastné workshopy na stredných školách. Projekt ich má motivovať ku kontinuálnej práci v danej oblasti na stredných školách, k záujmu o prípadné napísanie vlastných projektov. Divadlo sa bude aj po skončení projektu usilovať o podporu týchto študentov/tiek. Zároveň sa aj po skončení projektu bude rozvíjať spolupráca s vybranými katedrami Univerzity Mateja Bela.
(meno, priezvisko, titul)
Celkový rozpočet 20 483.50
Vlastné zdroje financovania projektu 1 100
Iné zdroje financovania projektu 0
Požadovaná dotácia 19 383.50

 © aSc 2005-2018